Projektový ateliér

Ing. Lukáš Polej

28
let

Projektový ateliér zahájil svoji činnost v roce 1996 jako fyzická osoba podnikající pod identifikačním číslem organizace 63186845 registrovaná u živnostenského úřadu v Náchodě.

Statutární zástupce

Ing. Lukáš Polej
IČO: 63186845
DIČ: CZ6804291780

Poskytované služby

 • návrh a studie investičního záměru (situace, dispoziční, provozní, funkční a hmotové řešení staveb)
 • příprava podkladů stavby, průzkumy, posudky a speciální studie
 • projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • projekt pro výběr dodavatele stavby (zadávací, tendrová dokumentace)
 • projektová dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace)
 • propočet nákladů stavby, výkaz výměr a položkový rozpočet
 • výkon inženýrské činnosti, obstarání vyjádření dotčených orgánů, zajištění stavebního povolení
 • autorský dozor projektanta
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění kolaudace stavby
 • parcelace pozemků, projekty komunikací a inženýrských sítí, příprava území k výstavbě
 • doplňující činnosti – zaměření a digitalizace stávajícího stavu, pasportizace objektů

Reference

STAVBY PRO BYDLENÍ

rodinné domy, bytové domy, pensiony, hotely

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

sport, administrativa, školy

STAVBY PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ

PARCELACE, ZASÍŤOVÁNÍ ÚZEMÍ

Autorizace

Ing. Lukáš Polej
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 0600798
www.ckait.cz

Kontakt

Sídlo firmy:
Nám. Čs. armády 979
549 31 Hronov
Mapa

Mobil: 604 310 013

E-mail: lukaspolej@gmail.com

IDDDS: 8v7dsx7

Web: www.lukaspolej.cz

Jmenování

Ing. Lukáš Polej
Soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dekretem Spr. 3522/99 pro obory:
ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí
stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské
www.justice.czPojištění

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu u ČSOB do výše 5 mil. Kč - číslo pojistné smlouvy 8059780611.Programové vybavení

Projektová dokumentace je zpracována na softwaru ArchiCAD pracujícím na principu virtuální budovy v 3D zobrazení.
www.graphisoft.com
www.cegra.cz

Tvorba webu Unigena CZ